24/10/2020

คลังความรู้

ข่าวสาร บันเทิง ความรู้ บนสื่อออนไลน์

หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1 min read
สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ น. – ๑๖.00 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ

หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน


สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน
ตำแหน่ง ประจำ ศสพ. (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๙๗ อัตรา
ดำเนินการสมัคร
สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ น. – ๑๖.00 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ไฟล์ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน
คุณสมบัติทั่วไป

รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์นับถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕)
– บุคคลพลเรือนอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์นับถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ (ผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน๒๕๔๕) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒) ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๙๗ จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือกลงความเห็นใน สด.๔๓ ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๑ (ร่างกายสมบูรณ์ดี) เท่านั้น
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนเรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสำเร็จการศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครและจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและถือเป็นที่สุด
– งดรับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี
การรับสมัครสอบ
๑. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.