15/07/2020

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอนาหว้า มีอัตราป่วยเท่ากับ 217.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอนาแก และอำเภอโพนสวรรค์ มีอัตราป่วยเท่ากับ 84.74 และ 22.61 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 264 ราย โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี
อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอนาหว้า มีอัตราป่วยเท่ากับ 217.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอนาแก และอำเภอโพนสวรรค์ มีอัตราป่วยเท่ากับ 84.74 และ 22.61 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ
พื้นที่ระบาดพบที่
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง
หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
หมู่ 1 และหมู่ 2 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก
หมู่ 2 ต.หนองสังข์ อ.นาแก
หมู่ 7 ต.หนองบ่อ อ.นาแก
หมู่ 3 ต.คำพี้ อ.นาแก
หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า
หมู่ 4 ต.นางัว อ.นาหว้า
หมู่ 13 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า
และหมู่ 5 ต.ดอนเตย อ.นาทม
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ทุกสัปดาห์ และการป้องกันไม่ให้ยุงกัน โดยการทายากันยุงและกำจัดยุงในบ้าน
ที่มา…เฟซบุ๊ค สวท.นครพนมบทความที่เกี่ยวข้อง
เสือน้อย
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม