ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2)

ช่วยกันแชร์เยอะๆน่ะค่ะ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 3,463 total views,  1 views today

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่๒)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่เม..๒๕๖๓ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วนั้น

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าว เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพ...การเดินอากาศ พ..๒๔๙๗ ผู้อำนวจการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่เม..๒๕๖๓ เวลา 00.0๑ . จนถึงวันที่ ๑๘ เม..๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ .

๒.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม ๑.ให้เป็นอันยกเลิก

๓.ข้อห้ามตาม ๑. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้ (๑.) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (๒.) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (๓.) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง (๔.) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๕.) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูิลำเนา (๖.) อากาศยานขนส่งสินค้า

๔.ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราแห่งพ...ฉุกเฉินฯ โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2)

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
admin
เราหวังว่าข้อมูลในเวบไซต์นี้ คงมีจะประโยชน์ต่อท่าน ขอบคุณที่เข้ามาชม

บทความในหมวดหมู่นี้