วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันที่มีการประกาศศาสนาครั้งแรก

305 total views, 1 views today

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันที่มีการประกาศศาสนาครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ จนกระทั่งพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรก จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ

1.เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้

2.เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ

3.เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
กิตติพัฒน์
เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดบนโลกไอที มันไม่สิ้นสุดกันง่ายๆ

โพสต์ล่าสุด