จ. นครพนม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างชุมชนต้นแบบ ไทแสกโมเดลรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่

212 total views, 1 views today

จ. นครพนม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างชุมชนต้นแบบ ไทแสกโมเดลรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่
จ. นครพนม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างชุมชนต้นแบบ ไทแสกโมเดลรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายวิจิตร จีรฉัตร รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมกันนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ชุมชนไทแสก จังหวัดนครพนม ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพน
โดยโครงการดังกล่าวจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนไทแสก ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของชุมชน รู้จักการวางแผนรองรับตลาดการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชน โดยมีกระบวนการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่จะดึงเอาศิลปะการแสดงอย่างแสกเต้นสาก วัฒนธรรมด้านภาษา คือภาษาแสก ที่มีเฉพาะภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน วัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่า รวมถึงพิธีกรรมและความเชื่อมาดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ประเพณีตรุษแสก พิธีกินเตดเดน ที่นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วต้องติดใจกลับมาอีกครั้งด้วยความแปลกและแตกต่าง จากที่อื่นๆ ต่อมาคือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าของชุมชนไทแสก เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจำได้ ต่อมาคือการพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งจะเป็นการนำเอาเมนูของชาวไทแสกมาทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาจับจองไปฝากคนทางบ้านได้ ขณะเดียวกันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ ก็จะมีการส่งเสริมให้ชุมชนไทแสกมีการสร้างผลิตภัณฑ์ออกมารองรับการออกกำลังกาย เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวเสร็จกิจกรรมการปั่นจักยานชมทัศนียภาพที่สวนงามริมฝั่งโขงของชุมชนก็จะมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มมารองรับ มีแชมพูและสบู่ไว้ชำระร่างกาย และสุดท้ายคือด้านการพัฒนาสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะมีบทบาทในการวางแผนบริหารและพัฒนาแผนการท่องเที่ยวและโฮมเสตย์ของชุมชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชุมชนและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนต้นแบบของจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบไปด้วยชุมชนต้นแบบบ้านแข้ จังหวัดมุกดาหาร ชุมชนต้นแบบบ้านหอคำ จังหวัดบึงกาฬและชุมชนต้นแบบบ้านปะโค จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละชุมชนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในชุมชนตนเองให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี
ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ค
ອ້າຍແຫຼ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້

โพสต์ล่าสุด