พมจ.นครพนม มอบบ้านพอเพียงชนบทแก่ผู้เดือนร้อน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่

180 total views, 1 views today

พมจ.นครพนม มอบบ้านพอเพียงชนบทแก่ผู้เดือนร้อน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่

พมจ.นครพนม มอบบ้านพอเพียงชนบทแก่ผู้เดือนร้อน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานงาน ๙ ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย และมอบนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้รายได้น้อยจังหวัดนครพนม

จากที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่จะทำให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยทั้งหมดในปี 2579 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนที่ดินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่เมืองและชนบท ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมาย 9,000 ครัวเรือนทั้งประเทศและสามารถดำเนินการได้ 10,372 ครัวเรือน และในจังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยใน 12 อำเภอ 99 ตำบล จำนวน 691 ครัวเรือน โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้ที่เดือนร้อนได้มีที่อยู่อาศัย และในวันนี้ที่ได้มีการซ่อมแซมและสร้างบ้านจนแล้วเสร็จรวม 541 ครัวเรือน จึงได้มีพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทดังกล่าว ให้กับตัวแทนประชาชนแต่ละชุมชน มอบงบประมาณภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท งบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติปี 2560 ไปดำเนินการในส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญแก่เด็กแรกเกิด มอบของขวัญแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มอบของขวัญให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมทางสายด่วน 1300 และมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั้งยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนตลาดนัดความรู้คนนครพนมและการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และเปิดบูธถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

ภาพ /ข่าว/วีระพัฒ  ศรีมาชัย นศ.ฝึกงาน/ ส.ปชส.นครพนม

  • ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ນໍາມາແບ່ງປັນອ່ານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທັງຫມົດ ທີ່ມາອ່ານມາເບິ່ງ ເວັບໄຊຕ໌ນີ້